سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زمان ملک زاده کبریا – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز ساری

چکیده:

به کمک اطلاعات ژئومورفیکی، ژئودتیکی و همچنین بررسی سینماتیکی گسلهای فعال در کمربند چینخورده و رانده زاگرس غرب – مرکزی این مقاله نشان میدهد که حرکات زمینساختی در پیسنگ )زمین ساخت ضخیم لایه( انطباق مناسبی را باحرکات زمینساختی در سطح )زمینساخت نازک لایه( نشان میدهد. این اتفاق در اثر چینخوردگی حوضه حاشیه غیر فعال عربی در واکنش به حرکت یا همگرایی صفحه عربی به سمت ایران مرکزی بیشتر در امتداد گسل پیشانی کوهستان موسوم بهMFFدر منتهی الیه جنوبی و گسل عهد حاضر زاگرسMRFدر منتهی الیه شمالی کمربند مشاهده میشود.