سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد زمانی سبزی – کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی، ، دانشگاه زنجان
جلال بازرگان – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه زنجان
حسن هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی، دانشگاه زنجان، عضو باشگاه

چکیده:

با توجه به هزینه های قابل توجه سرمایه گذاری در اجرای طرح های مهندسی طرحی مطلوبتر خواهد بود که علاوه برتامین اهداف مورد نظر، هزینه کمتری نیز داشته باشد. از این رو الگوریتم های بهینه سازی مختلفی برای اجرای طرح های مهندسی بکار گرفته می شود. از جمله این مسائل میتوان به مساله بهینه سازی برنامه بهره برداری از مخازن چند منظوره اشاره کرد که با توجه به ویژگیهای خاص نظیر کمبود منابع آب در ایران و تغییرات الگوهای هواشناسی سال های اخیر و بروز خشکسالی های اخیر، رسیدن به یک برنامه بهره برداری بهینه ازحجم ذخیره مخازن از اهمیت بسزایی برخوردار است. علاوه بر این، از آنجایی که پیچیدگیهای ارائه برنامه بهره برداری بهینه و تعداد زیاد پارامترهای دخیل در ارائه یک برنامه لزوم بکارگیری یک روش بهینه سازی مناسب و کارا بسیار مهم است. همچنین با توجه به وجود متفاوت بودن نتایج انواع روش های بهینه سازی برای این نوع مسائل، مقایسه نتایج روش های مختلف بهینه سازی اجتناب ناپذیر است.طی پژوهش صورت گرفته در مقاله حاضر مقایسه ای بین روش مرسوم الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینهسازیPSOبرای رسیدن به برنامه بهینه بهره برداری از مخازن سدهای چند منظوره صورت گرفته است. با بکارگیری هر دو الگوریتم مذکور در بهینه سازی تابع هدف که در پژوهش حاضر کاهش خسارات ناشی از عدم کنترل سیلاب و عدم تامین نیاز آبی در برنامه بهره برداری ارائه شده می باشد، نتایج عددی بدست آمده از هر دو روش بیانگر کارا بودن برنامه خروجی الگوریتمPSO نسبت به الگوریتم ژنتیک میباشد.