سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عفیفه موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین خادمی – د گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان. –
حسین شریعتمدا ری – استاد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
مریم موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

مطالعات متعددی بر روی عوامل مختلف مؤثر در فرآیند رهاسازی پتاسیم از کانی های پتاسیمدار صورت گرفته است، اما به جنبه تأثیر مقدار کانی بر رهاسازی پتاسیم، پرداخته نشده است. همچنین شناخت خصوصیات کانیها کمک زیادی به تعیین محدودیتها و پتانسیلها و بهرهبرداری بیشتر از این منابع مینماید. بنابراین مطالعه حاضر، با هدف بررسی اثر مقدار کانی در فرآیند مذکور و تعیین اهمیت بیشتر این فاکتور در میکاهای دی و تریاکتاهدرال، در قالب طرح کاملاً تصادفی در محیط ریشه جو، در پن سطح از مقادیر مختلف موسکویت و فلوگوپیت در گلخانه کشت هیدروپونیک دانشگاه صنعتی اصفهان، در سال جاری انجام شد. نتای نشان داد که تأثیر افزای مقدار بر غلظت و جذب کل پتاسیم در موسکویت مؤثرتر از فلوگوپیت بوده است. چنین به نظر میرسد که اثر افزای مقدار برای کانی موسکویت نسبت به فلوگوپیت در جهت تأمین نیاز پتاسیمی گیاه و رسیدن به حد کفایت این عنصر، ضروریتر به نظر میرسد. بنابراین استفاده از کانی فلوگوپیت به عنوان یک منبع طبیعی و فراوان در کشور، در بستر کشت گیاهان، نسبت به موسکویت، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر است.