سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیده لیلا شجاعی – فارغ التحصیل کار شناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه شهید چمران ا
محمدجواد شیخ داوودی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه شهید چ
محمدجعفر بهتاش – عضو هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی
احسان حیدرزاده – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی و مدرس غیر رسمی دانشگاه علمی – کاربرد

چکیده:

توجه به اهمیت اقتصادی و استراتژیکی محصول گندم و اثر روش های مختلف تولید بر روی بهره وری عوامل تولید، و نیز هزینه بر بودن ماشین های کشاورزی و نیروی کار به عنوان دو عامل مهم تولید، پژوهشی در بخش مرکزیشهرستان اراک با هدف مقایسه بهره وری این دو عامل تولید در دو روش مکانیزه و نیمه مکانیزه تولید گندم انجام شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کشاورزان گندم کار به دست آمد . برای محاسبه بهرهوری دو عامل تولید در دو سیستم مکانیزه و نیمه مکانیزه، از شکل خطی-لگاریتمی تابع کاب-داگلاس و رابطه داوان و بنزال استفاده شد و مقایسه میانگین هر یک از عوامل یاد شده در دو روش با استفاده از تجزیه واریانس یکطرفه انجام گرفت. نتایج نشان داد اختلاف میانگین بهره وری ماشین های کشاورزی و نیروی کار در دو سیستم معنی دار بوده و درسیستم مکانیزه بیشتر می باشد. همچنین بررسی همبستگی میان سطح زیر کشت گندم و بهره وری دو عامل یاد شده مثبت و معنی دار می باشد