سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سهراب عبدی زرین – دانشجوی دکتری مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان
زینب رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه اصفهان
فهمیه حاجی بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی مقایسه ای بهداشت روانی دانش آموزان دختر دارای هر دو والد و دانش آموزان دختر فاقد یکی از والدین بود. تحقیقات نشان می دهد فقدان حداقل یکی از والدین با بهداشت روان افراد رابطه دارد و به نظر می رسد با مشکلات روانی افراد می تواند رابطه داشته باشد روش : نمونه این تحقیق متشکل از تعداد ۳۰۰ نفر دانش آموز دختر بود که از این تعداد ۱۵۰ نفر دانش آموزان دختر دارای هر دو والد و ۱۵۰ نفر دانش آموزان دختر فاقد هر دووالد بودند که این تعداد نمونه از ناحیه چهار شهر قم با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. ابزار اندازهگیری این پژوهش شامل پرسشنامه سلامت روان بود که برای هر دو گروه اجرا و با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاضر که نشان داد در نمره کل سلامت روان نوجوانان دارای هردو والد وضعیت بهتری نسبت به نوجوانان فاقد یکی از والدین داشتند با بیشتر تحقیقات صورت گرفته همسو است. به طور کلی فقدان یکی از والدین در زندگی نوجوانان می تواند تاثیر منفی در سلامت روان افراد داشته باشد