سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

تکتم فکوری – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار گروه علوم خاک دانشگاه فردوسی مشهد
حجت امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار گروه علوم خاک دانشگاه فردوسی مشهد
بیژن قهرمانی – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

پدیده نفوذ یکی از پدیدههای مهم در چرخه آبی است. با توجه به تغییرپذیری رطوبت خاک در اثر عوامل مختلف، برآوردمدلی مناسب جهت تخمین صحیح نفوذ حائز اهمیت است. در این پژوهش، سرعت نفوذ و نفوذ تجمعی آب در خاک رد سه کاربری کشاورزی، مرتع و باغ در شهرستان نیشابور واقع در خراسان رضوی اندازه گیری شد . همچنین مدل های فیلیپ، کوستیاکوف، کوستیاکوف-لوییز، هورتون وسازمان حفاظت خاک آمریکاSCS) برای تخمین نفوذ آب در خاک به کار گرفته شدند. سپس جهت تشخیص مدل مناسب از معیارهای سنجش خطا شاملRMSE ریشه میانگین مربعات خطا)وR2 ضریب تبیین) استفاده شد. نتایج نشان داد که در کاربری کشاورزی دقت مدلهای هورتون، کوستیاکوف و ) کوستیاکوف – لوییس در برآورد سرعت نفوذ و نفوذ تجمعی بالا بود. در کاربریهای مرتع و باغ، مدل های کوستیاکوف وفیلیپ به ترتیب، دارای بیشترین وکمترین دقت برای برآورد نفوذ آب در خاک بودند