سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشته افسر – کارشناس ارشد روانشناسی
لیلا اسماعیلی – کارشناس ارشد روانشناسی
ابوالقاسم نوری – استاددانشگاه آزاد خوراسگان
امیرصالح امین جعفری – کارشناس ارشد مشاوره

چکیده:

پژوهش حاضربا هدف بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان با افراد سالم درشهراصفهان انجام شد جامعه آماری پژوهش شامل همه افراد مبتلا به سرطان و افرادسالم درشهراصفهان بود حجم نمونه این پژوهش شامل ۱۱۴نفر ۵۵نفر بیمار و ۶۲ نفر فرد سالم انتخاب گردید روش نمونه گیری درنمونه افراد مبتلا به سرطان بصورت دردسترس و افراد عادی بصورتتصادفی بود ابزار پژوهش شامل پرسشناامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF بود برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار sPSS16 و ازازمون T مستقل استفاده شد نتایج تحقیق نشان داد که بین سلامت روان کیفیت زندگی افراد مبتلا به سرطان با افراد سالم تفاوت معناداری وجوددارد باتوجه به اینکه اکثرافرادمبتلا دراین پژوهش میانسال با درامد پایین و کیفیت زندگی ضعیف و متوسط ارزیابی شدند بنابراین مداخله پزشکان پرستاران و سیاستگذاران عرصه سلامت دراین زمینه کاملا محسوس است.