سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهزاد نوروزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
پژمان مرادی –
مجتبی یوسفی راد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

باتوجه به اهمیت گیاه آلوئه ورا و گسترش کشت و کار این گیاه یکی ازمهمترین مسائل پیش روی پرورش دهندگان آن تکثیر این گیاه و تولید نشاهای یکدست می باشد ازانجایی که تولید و تکثیر این گیاه اغلب همزمان صورت میگیرد لذا شناسایی بستری که ازیک طرف موجب افزایش عملکردگردیده و ازطرفی تولید پاجوش را افزایش دهد موردتوجه قرارگرفته است امروزه استفاده از بسترهای آلی رایج شده است کمپوست و ورمی کمپوست حاصل ازپسماندهای شهری به عنوان بسترهای غنی ازم واد الی اهمیت خاصی دارد این مطالعه به منظور مقایسه اثردو بستر ورمی کمپوست و کمپوست حاصل ازپسماندهای شهری درخصوص پاجوش دهی گیاه آلوئه ورا و برخی خصوصیات رشدی ان بعمل آمده است بدین منظور طراحی درقالب بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار اجرا شد تیمارها شامل مخلوط کمپوست خاک و ورمی کمپوست – خاک به نسبت های ۱۵درصد و ۳۰و۴۵ درصد و تیمارشاهد بهنسبت های مساوی خاک و ماسه می باشد . که درگلدانهای ۳ کیلوئی ریخته شد و پس ازطی دوره رشد درهفته بیستم نمونه گیری انجام و صفات موردنظر اندازهگیری شد.