سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهشید سعادتمند – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
شکوفه انتشاری – دانشگاه پیام نورتهران

چکیده:

سیلیکون دارای اثرات مفیدی بررشد عملکرد و بهبود مقاومت برخی ازگیاهان دربرابر تنش های زیستی و غیرزیستی می باشد به منظور مطالعه تاثیر غلظت های مختلف سیلیسیم از سیلیکات سدیم برگیاه گاوزبان ایرانیEchium amoenum Fish & C.A. Mey سه سطح سیلسیم ۰و۰٫۲و۰٫۷ میلی مولار و دو دوره تیمار سیلیس بلندمدت ۳۰روز و سیلیس کوتاه مدت ۱۵روز درنظر گرفته شد و گیاه گاوزبان درمحیط آبکشت درگلخانه کشت و با این سطوح تیمار گردید آزمایش دریک طرح کاملا تصادفی با دو فاکتورانجام شد و تعدادی ازپارامترهای بیوشیمیایی و مورفولوژی درتیمار سیلیس کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی و مقایسه قرارگرفت براساس نتایج بدست آمده میزان قند احیا کلروفیل کل و وزن خشک و تروزیست توده بهطور معنی داری درسطح ۵ درصد درتیمار سیلیس بلندمدت تغییر یافته و تفاوتهایی با تیمارسیلیس کوتاه مدت داشت بطور کلی نتایج حاصل ازا ین پژوهش موثر بودن طول دوره تیمار با سیلیس را برای این گیاه اثبات می کند.