سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محسن ساجدی – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
محمود اثنی عشری – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
لیلا فتحی – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

انار با داشتن بیش از ۷۶۰ واریته اهلی، وحشی و زینتی یکی از میوههای با ارزش و پرطرفدار در ایران است. این آزمایش با هدف بررسی برخی ترکیبات کیفی ارزشمند از جمله آنتوسیانین و آنتی اکسیدانت موجود در آب میوه سه رقم انار ایرانی شامل ملس ساوه، رباب نی ریز و ملس دانه سیاه و همچنین مطالعه تعدادی از ویژگیهای مهم کمی آن ها انجام شد . رقم ملس دانه سیاه دارای بیشترین میزان آنتوسیانین (۹۷/۱۵ میکرومول بر کیلوگرم وزن حبه تازه ) و آنتی اکسیدانت (۷۱/۵۶ درصد مهارکنندگی DPPH) و نیز نسبت بالای حبه به پوست (۱۵۰/۲ گرم حبه به ازای هر ۱۰۰ گرم پوست) بود. رقم ملس ساوه دارای کمترین پی اچ (۳/۳) و ارقام ملس دانه سیاه و رباب نی ریز دارای بیشترین وزن صد دانه به ترتیب ۴۸ و ۴۲ گرم بودند. هر سه رقم مورد مطالعه در بقیه فاکتورها شامل مواد جامد محلول، اسیدیته کل، وزن خشک حبه و آب انار و شاخص طعم با هم تقریباً برابر و از نظر آماری اختلاف معنی دار نداشتند.