سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحسن رسولی – کارشناس ارشد تربیت بدنی
بهمن تاروردی زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلانی واحد بوشهر

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، توصی و مقایسه برخی از ویژگیهای آنتروپومتری ، عوامل آمادگی حرکتی وجسمانی کاراته کاهایتیم ملی ایران و تیم ملی پاکستان اس . جامعه آماری این تحقیق را کلیه کاراته کاهایی که بته تتیم ملتی ایتران وتتیم ملتی پاکستتاندعوت شده اند، تشکیل می دهد. نمونه های آماری این تحقیق در مجموع ۲۰ نار تشکیل میدهند که شامل ۱۰ نار از کاراتته کاهتایی که به تیم ملی ایران دعوت شده اند و ۱۰ ناراز کاراته کاهای تیم ملی پاکستان بودند که همگتی بصتورت هدفتدار و داوطلبانته و دری شرایط تقریبا یکسان در این پژوهش شرک نمودند. متغیرهای آنتروپومتریکی این تحقیق شامل سن، وزن، قتد ، طتول دست ، طول پایین تنه، درصد چربی، وزن چربی بدن، وزن خالص )بدون چربی( بدن، B M I ومتغیرهای آمادگی حرکتی نیز شامل چابکی عمومی SEMOدوی۴]*۹متر، پرش طول، پرش ارتااع، عک العمل، دوی ۹۹ متر سرع و تعادل بود. البته متغیرهای دیگری از جمله سن شروع فعالی ، سابقه فعالی و سابقه عضوی در تیم ملی نیز مقایسه گردید. در تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نیز ضمن توصی داده ها روش آماری t مستقل در سطح معنی داری ) p<0.05 ( و با استااده از نر افزار spss صورت گرف . نتتایج نشتان داد که متغیرهایی مثل سن شروع فعالی ، سابقه عضوی ، سن بازیکنان، درصد چربی، عک العمل و درازونشس در دو تتیم ایتران وپاکستان تااوتمعنی داری دارند. البته در متغیرهای دیگری نظیر سابقه فعالی ، وزن، قد، طول پایین تنه، طول دس ، وزن چربی، وزنخالص بدنی، BMI ، چابکی با هر دو نوع آزمون، دوی سرع ۹۹ متر، تعادل، پرش طول و پرش ارتااع تااوت معنی داری مشتاهده نگردید. نتایج این پژوهش نشان داد که در مقایسه ویژگیهای آنتروپومتریکی و آمادگی حرکتی کاراتته کاهتای دو کشتور ایتران وپاکستان از نظر برختی متغیرهتا تاتاوت وجتود دارد وکاراتته کاهتای کشتور ایتران در برختی متغیرهتا از جملته ویژگیهتای فتردی ،آنتروپومتریکی و آمادگی جسمانی نسب به کشور پاکستان در سطح مناسب تری بودند، این شتواهد ممکتن است دلیتل احتمتالی تااوت رده بندی جهانی این دو تیم باشد، هرچند که در برخی متغییرهای دیگر تااوتی مشاهده نگردید