سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

موسی سلگی – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک
علی اکبر حیدری – آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
سجاد رضایی – دانشجویان کارشناسی عضو انجمن علمی مهندسی باغبانی دانشگاه اراک
لیلا طاهری – دانشجویان کارشناسی عضو انجمن علمی مهندسی باغبانی دانشگاه اراک

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی امکان کشت خیار گلخانه ای در کیسه های پلاستیکی تیره با ارتفاع ۴۰ سانتیمتر و قطر ۳۵ سانتی متر با استفاده از بستر خاکی در گلخانه تحقیقاتی گروه باغبانی دانشگاه اراک در پاییز ۱۳۸۹ صورت پذیرفت. در این تحقیق مقایسه ای بین ۵ رقم خیار گلخانه ای هیبرید (آریا، گرین مجیک، سوپرصالح، روبرتو و یونس) صورت گرفت. صفات مورد بررسی شامل برخی صفات رویشی مانند طول بوته، تعداد و اندازه برگ در مراحل مختلف رشد گیاه و عملکرد گیاه در چهار دوره ۱۵ روزه بودند. نتایج نشان دادند که ارقام مختلف در صفات رویشی و عملکرد در مراحل ابتدایی رشد داری تفاوت معنی دار بودند بطوریکه رقم آریا دارای بیشترین رشد رویشی اولیه و در نتیجه عملکرد پیش رس بودند در حالی که رقم یونس دارای رشد رویشی کمتر و همچنین عملکرد پیشرس کمتر بود. ولی در مراحل بعدی رشد، همزمان با اینکه از سرعت رشد گیاهان کاسته شد، تفاوت در صفات رویشی و عملکرد بین ارقام مختلف نیز معنی دار نشد که دلیل این امر را می توان به فضای ناکافی برای رشد سیستم ریشه ای گیاه نسبت داده و در نتیجه جهت کاربرد این روش بایستی از گلدان های بزرگتر استفاده نمود.