سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

روزبه عرب پور – کارشناسی ارشد تربیت بدنی، آموزش و پرورش مازندران
سیدحسن رسولی – کارشناسی ارشد تربیت بدنی، م درس دانشگاه فرهنگیان دکتر شریعتی مازندرا
سیده خورشید باقری – کارشناسی ارشد، آموزش و پرورش مازندران

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، توصیف و مقایسه برخی از متغیرهای آمادگی حرکتی و جسمانی کاراته کاهای نخبه ایران و پاکستان است. حرکت از اساسی ترین عوامل زندگی انسان بوده که نقش مهمی در رشد عمومی وبخصوص رشد ذهنی و حرکتی دارد. آنچه که زیر بنای تمام فعالیتهای حرکتی انسان را تشکیل می دهد میزان امادگی جسمانی بدن است، داشتن آمادگی جسمانی بالا نه تنها در انجام حرکات بنیادی ما را یاری می دهد بلکه در یادگیری مهارتهای ورزشی نیز مؤثر است. ورزش و فعالیت بدنی مزایای بسیاری برای بدن به همراه دادر که از مهمترین آنها می توان به افزایش آمادگی قلبی- تنفسی، آمادگی جسمانی، پیش گیری از بیماری های مختلف و در نهایت بهبود کیفیت زندگی اشاره کرد. در مقابل پیشرفت های شگرفت در فن آوری، باعث برخورداری از یک زندگی ماشینی و کاسته شدن از میزان تحرک و فعالیت بدنی در اجرای کارهای روزمره، از خانه داری تا اجرای مشاغل بسیار سنگین شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کاراته کاهایی که به تیم ملی ایران و تیم ملی پاکستان دعوت شده و همچنین در مسابقات برون مرزی صاحب عناوین و مقام بوده اند را تشکیل می دهد. نمونه آماری این تحقیق در مجموع ۲۰ کاراته کا، و از این تعداد، ۱۰ کاراته کای نخبه از کشور ایران و ۱۰ کاراته کای نخبه از کشور پاکستان بودند، همه کاراته کاها بصورت هدفدار و داوطلبانه تقریباً با شرایط برابر در این پژوهش شرکت نمودند. متغیرهای آمادگی حرکتی و جسمانی این تحقیق شامل چابکی عمومی SEMO دوی ۴×۹ متر، پرش طول، پرش ارتفاع، عکس العمل ، دوی ۴۵ متر سرعت، تعادل و دراز و نشست بوده است. در تجزیه و تحلیل داده های تحقیق مقایسه بین دو گروه ورزشکاران نخبه ایران و پاکستان از آزمون T زوجی دو گروه مستقل یا Pair T-Test در سطح معنی داری (p<0/05) و با استفاده از نرم افزار spss با ورژن ۱۶ صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد بین میانگین متغیرهای آمادگی حرکتی و جسمانی کاراته کاهای نخبه ایران و پاکستان، متغیرهای دو ۴۵ متر سرعت و دراز و نشست معنی دار بوده است (p<0/05). و همچنین بین میانگین متغیر عکس العمل کاراته کاهای دو کشور نزدیک به سطح معنی داری مشاهده شده است. در بررسی میانگین بقیه متغیرهای مورد بررسی این دو گروه ورزشکاران، به سطح معنی داری نرسیده. نتیجه تحقیق با تحقیق شوندی. نادر، در متغیر دراز و نشست معنی دار نیست غیر همسو و در متغیر دور ۴×۹ متر، معنی دار نیست همسویی مشاهده شده است. و با تحقیق علوی. سید حسین، بین میانگین رکورد آزمون دراز و نشست دانش آموزان محمود آباد با دانش آموزان استان و کشور در تمام سنین اختلاف معنی داری وجود دار همسو می باشد. سظیستم انرژی غالب رشته ورزشی کاراته با توجه به زمان برگزاری مسابقه کمتر از З- دقیقه می باشد و داور بنا به اقتضای شرایط مسابقه ، این زمان را به ثانیه ها با شروع و توقف تقسیم بندی می کند، این رشته رقابتی جزئی سیستم بی هوازی خصوصاً فعالیت های تکراری فسفاژنی می باشد، کاراته کا نیاز به فعالیت های سرعتی- تکرار پی در پی حرکات- رفت و برگشتهای سریع- عمل و عکس العمل قوی دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد در غالب میانگین متغیرهای تحقیق برتری کاراته کاهای ایران نسبت به پاکستان بیشتر و بهتر بوده است و اختلاف میانگین متغیرهای فوق در بعضی از متغیرها معنی دار و یا نزدیک به آن و در بعضی دیگر معنی دار نبوده است. یکی از عامل های موفقیت و کسب رتبه جهانی کاراته کاهای ایران نسبت به پاکستان می تواند برتری برخی متغیرهای آمادگی حرکتی و جسمانی باشد.