سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عمران محمودی – دانشجویان کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگا
قاسم همدمی – دانشجویان کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگا
ابراهیم صنیعی – دانشجویان کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگا
سیاوش بابایی – دانشجویان کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

تعیین پارامترهای هیدرولوژیکی حوزه آبخیزمثل ارتفاع و دبی اوج و …. از دید سیلخیزی ، عملکرد سازه های هیدرولیکی و جنبه اقتصادی طرح از اهمیت ویژه ای برخوردار است . با توجه به اینکه اکثر حوزه های آبخیز کشورمان دارای کمبود ایستگاه یا فاقد ایستگاه هیدرومتری می باشند برای برآورد این پارامترها می توان از روشهای غیر مستقیم مثلا روابط تجربی یا روشهای شبیه سازی استفاده کرد . تحقیق حاضر به منظور برآورد پارامترهای هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز کچیک که از زیر حوزه های حوزه گرگانرود می باشد با استفاده از روشهای استدلالی و شماره منحنی انجام شده است . مقادیر برآورد شده با روش شماره منحنی در مقایسه با مقادیر به دست آمده با روش استدلالی کمتر است که علت اصلی آن تاثیر نگهداشت اولیه، که در روش شماره منحنی به آن توجه می شود، می باشد . لازم به ذکر است این کاهش در دوره بازگشتهای پایین۲ ، ۵ ، ۱۰ و ۲۵ سال چشمگیر تر از دوره بازگشتهای بالا ۵۰ و ۱۰۰ سال می باشد.