سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین مسعودی – کارشناس مهندسی عمران و کارشناسارشد مهندسی پدافند غیرعامل(سازه های ا

چکیده:

امروزه بت نهای سبک بهعنوان یکی از مهمترین و پرکاربردترین مصالح نوین در صنعتی سازی ساختمان ها با مشخصاتی معین از طریق مراجع رسمی ساخت و ساز در کشور مورد توصیه و پیشنهاد قرار گرفتهاند که براین اساس و به لحاظ ویژگی های متعدد فنّی و اقتصادی آن ها نسبت به مصالح سنتی، مصرف این نوع از بتن ها در اعضای غیرباربر ساختمان ها اعم از سازه های سنتّی و صنعتی، افزایش یافته است. درحال حاضر، بهرهگیری از مزیتهای بتن سبک، هم از حیث سبکسازی و هم از حیث جلوگیری از اتلاف انرژی و توسعه پایدار، یکی از ضرورتهای صنعت بتن کشور است و اهمیت ندادن به آن برای مهندسان و متخصصان ساختمان، توجیه علمی و اقتصادی ندارد. برای توسعه دانش بتن سبک و صنعتیسازی آن بسیار مهم است که افراد محقق با سوابق حرفهای وتحصیلاتی مختلف، با دیدگاهها و نیازهای متفاوت، علوم و تجربیات خود را بایکدیگر به اشتراک بگذارند. باتوجه به موارد یاد شده و محدودیتهای موجود در آییننامهها و مقررات ملی ساختمان در رابطه با بتنهای سبک، بسیار شایسته است که با توجه به مباحث مهندسی ارزش در معرفی و شناساندن بیشتر و کاملتر این بتنها به جامعه اقدام گردد. در این تحقیق ضمن معرفی ویژگی های عمومی بتن های سبک، دو نوع از بتنهای سبک مورد تولید و استفاده در کشورمان بهصورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارزشگذاری کمی و کیفی، از منظر؛ خواص مکانیکی و دینامیکی و همچنین مصرف انرژی، با یکدیگر مقایسه شدهاند