سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مژده مرادی – سازمان آب و برق خوزستان،کارشناس معاونت توسعه سد و نیروگاه
بابک شهنی دارابی – سازمان آب و برق خوزستان،رئیس گروه برنامه ریزی تولید معاونت بهره بردا
سعید جلودار – سازمان آب و برق خوزستان،مدیر مرکز کنترل آب و برق
محمد امیری – سازمان آب و برق خوزستان،کارشناس معاونت بهر ه برداری سد و نیروگاه

چکیده:

نیروگا ههای ب ر قآبی خوزستان از نظر نحوه بارگیری دارای تفاو تهای عمد های با یکدیگر هستند. نیروگاه دز با قابلیت نوسانی بسیار بالا در امر کنترل فرکانس و کنترل ولتاژ سابقه بسیاری داشته است. به جز محدوده کاویتاسیون در سایر توا نها در صورت یکه شرایط تراز مخزن اجازه دهد واحدهای این نیروگاه توان بارگیری دارند. به دلیل توانایی سریع این نیروگاه جهت تغییر بارگیری، فرآیند استارت و استپ به ندرت در آن رخ می دهد. لیکن سایر نیروگا ههای آبی خوزستان دارای این قابلیت هستند. نیروگاه شهید عباسپور و مسجدسلیمان در این میان دچار استارت واست پهای مکرری می شوند. این امر سبب استهلاک فراوانی برای واحدها شده است. نیروگا ههای کارون سه، کرخه و مارون نیز به دلیل مسائل فنی به طور یکسره و مداوم با حداکثرتوان با توجه به محدودیت تراز مخزن اقدام به تولید می کنند. عدم نصبsurge tank در چهار واحد نخست نیروگاه مسجدسلیمان، وجود آبراه مشترک دو واحد و تولید همزمان با ظرفیت اسمی سبب ایجاد ارتعاشات شدید ناشی از ورتکس وکاویتاسیون می شود. و این امر محدودیت تولید بار حداکثر ۲۲۰ مگاوات در واحدهای نیروگاهی زوجی را ب هوجود آورده است. در سال ۱۳۸۸ این مشکل در این نیروگاه برطرف شد . در نیروگاه شهید عباسپور نیز تراز حداقل تولید در دو نیروگاه اول ودوم آن تفاوت م یکند. در نیروگاه مارون محدودیت عدم امکان تولید با توان پایین در این نیروگاه سبب عدم اخذ انرژی از مقداری از سهمیه آب روزانه می شود.