سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آشورمحمد قرهباش – استادیار گروه علوم دامی مجتمع آموزش عالی گنبد
یوسف مصطفی لو – استادیار گروه علوم دامی مجتمع آموزش عالی گنبد،
تقی قورچی – دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نورمحمد تربتی نژاد – دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این آزمایش به منظور مقایسه اثرات کنجاله تخم پنبه وکنجاله تخم پنبه فرآیند شده جیره های غذایی بر روی رشد ،ضریب تبدیل غذایی و خصوصیات لاشه بره های نر پرواری نژاد دالاق انجام گرفت . روش آماری مورد استفاده طرح کاملا تصادفی با ۳ تیمار (جیره های غذایی) شامل جیره ۱ (شاهد فاقد کنجاله)، جیره ۲ محتوی کنجاله تخم پنبه و جیره ۳ محتوی کنجاله تخم پنبه حرارت داده شده بود. این طرح با استفاده از ۳۰ بره نر ( ۳ گروه ۱۰ راسی) ۳ الی ۴ ماهه نژاد دالاق با میانگین وزن اولیه تقریبا یکسان۱/۷ ±۲۸/۸ یلوگرم) اجرا گردید. میانگین افزایش وزن روزانه در بره های تغذیه شده با جیره های ۱، ۲ و ۳ به ترتیب ۱۹۱/۴ و ۱۹۴/۸ و ۲۱۹/۴ گرم در روز بوده و بالاترین میانگین افزایش وزن در بره های تغذیه شده با جیره ۳ (حاوی کنجاله تخم پنبه حرارت داده شده) بدست آمده و اختلاف بین میانگین اثرجیره ۳ با دو جیره دیگر از نظر آماری معنی بود نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد که استفاده از کنجاله تخم پنبه حرارت داده شده (پروتئین عبوری بیشتر در جیره غذایی در مقایسه با سایر تیمارها سبب افزایش وزن بیشتر در بره های پرواری شده است