شکل ۸ موج بدست آمده از دستگاه را برای فرد سالم در مدت زمان یک ثانیه نشان می دهد. این موج در مقایسه با شکل ۷ مشابه بوده و دارای طیف یکسان می باشد.

برای اینکه میزان درستی روش این مقاله واضح تر گردد، مقایسه ای بین داده های آزمایشگاهی برای افراد سالم با مدل غیرخطی تارهای صوتی در مدت زمان کمتر از ۰/۱ ثانیه صورت گرفته است که در شکلهای ۹ و ۱۰ مشاهده می گردد.

نکته قابل توجه اینکه شکل موج حاصل از الکترولارینگو گرافی برای افراد بیمار نیز با شکل موج حاصل از مدل غیرخطی افراد بیمار کاملاً مطابقت دارد. در این پژوهش میزان شدت بیماری تارهای صوتی با استفاده از روشهای عددی و تحلیل ارتعاشی تارهای صوتی و مقایسه  آن با نتایج ناشی از داده های آزمایشگاهی تخمین زده شد، که از جمله  مزایای آن بکارگیری روشهای ساده  ریاضی (رابطه  اندیس بیماری) در تشخیص میزان شدت بیماری افراد مبتلا به اختلالات تارهای صوتی و سرعت بالای تخمین شدت بیماری به کمک داده های دستگاه موج نگار الکتریکی چاکنای (آشفتگی در فرکانس پایه و آشفتگی در شدت صوت) و همینطور دقت بالا در تخمین شدت بیماری می باشد.

این پژوهشی جهت تخمین و ارزیابی بیماریهای تارهای صوتی، در مقایسه با پژوهشهای دیگر بدلایل اشاره شده در بالا، مناسبتر به نظر می رسد.

اگر چه بکارگیری روشهایی مانند تصویربرداری از حنجره یا استر بوسکوپی، کمک زیادی به شناسایی دقیق بیماریهای تارهای صوتی می کند، لیکن بدلیل مشکلاتی نظیر احتمال آسیب دیدن مجرای صوتی، تصویربرداری ناقص بدلیل شرایط فیزیکی خاص حنجره و همچنین شرایط فیزیکی خاص بیمار، استفاده از روشهای غیر تهاجمی با دقت بالا علاوه بر سرعت عمل در تشخیصی اولیه شدت بیماری، احتمال هر گونه برخورد اولیه  فیزیکی با حنجره  آسیب دیده را به صفر می رساند.

از مزایای روش این تحقیقی، استفاده از روابط ساده ریاضی در تشخیص شدت بیماری و همینطور استفاده از داده های بومی دقیق می باشد. امید است با مطالعه بیشتر در زمینه شاخصه های ناشی از ارتعاش تارهای صوتی و بکارگیری روشهای نوین مهندسی و نیز استفاده از داده های دقیق آزمایشگاهی، بتوان گامهای بلندی در حل مشکلات بیماران برداشت.