سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسرا عسکری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گروه تربیت بدنی، گرگان، ایران
زین العابدین فلاح –
بابی سان عسکری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

مقایسه اِسنادهای علّی مربیان و ورزشکاران دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ۱۵ پس از موفقیت و شکست هدف اصلی تحقیق حاضر را تشکیل داد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مربیان و ورزشکارانی که با تیم های ورزشیدانشگاههای آزاد اسلامی منطقه ۱۵ همکاری داشتند بود . به روش تصادفی ۰۵ مربی ) ۱۰ زن و ۱۰ مرد ( و ۰۵ ورزشکار ) ۱۰ زن و ۱۰ مرد( به عنوان نمونه از میان مربیان و ورزشکاران انتخاب گردد. ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه اصلاح شده سبک اسنادی، )پترسون، ۱۵۶۱ ( بود که شامل هشت موقعیت فرضی می باشد )چهارموقعیت مثبت و چهار موقعیت منفی(. روش پژوهش حاضر، با توجه به ماهیت موضوع و هدف های تحقیق ، توصیفی و ازنوع پیمایشی می باشد که بصورت میدانی انجام گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها هم از آمار توصیفی و هم ازآمار استنباطی استفاده شد به طوری که برای توصیف صفات کیفی از درصد و فراوانی و صفات کمی از شاخص های تمایل به مرکز و پراکندگی استفاده شد. همچنین از آمار استنباطی با توجه به اهداف تحقیق )آزمونخی دو، ، ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی کرامر( برای تجزیه، تحلیل و تفسیر داده های کسب شده استفاده شد.