سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آتوسا سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزس
فروزان فرخیان –
محمد حسین پور –

چکیده:

آموزش محیط زیست ابزاری مورد قبول جهت ترویج توسعه پایدار و مدیریت محیط زیست محسوب می شود و معلمان نقش بسیار مهمی در ترویج نگرش های مثبت زیست محیطی و گسترش مفاهیم توسعه پایدار ایفا می کنند. چرا که نوع ارتباط بین معلم و دانش آموز یکی از عوامل تعیین کننده در بازدهی آموزه های زیست محیطی است. از این رو پژوهش حاضر به بررسی اولویت های زیست محیطی معلمان مقطع ابتدایی شهر اهواز در مقایسه با معلمان کاندید شده برای آموزش در کودکستان های کشور ترکیه می پردازد. ۳۴۶ معلم مقطع ابتدایی شهر اهواز در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ جهت شرکت در این آزمون، پرسشنامه ای ۲۰ سئوالی را تکمیل نمودند. که سئوالات آن چهار زیرمعیار نیاز به آموزش درباره مسائل زیست محیطی، اهمیت فعالیت و کار میدانی جهت آموزش محیط زیست، آلودگی محیط زیست و نیاز به حفاظت، و نیز اقدامات حفاظت زیست محیطی را دربر می گیرند. مقایسه نتایج به دست آمده از این بررسی با پژوهشی مشابه در ترکیه نشان داد که نگرش زیست محیطی معلمان مقطع ابتدایی شهر اهواز نسبت به معلمان ترکیه در سطحی بالاتر است و زیرمعیار اهمیت فعالیت و کارمیدانی برای آموزش محیط زیست، از دید معلمان شهر اهواز، در بالاترین اولویت قرار دارد. این در حالی است که این زیرمعیار از دید معلمان کشور ترکیه جایگاه آخر را به خود اختصاص داده است.