سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
سیدصادق ناصرعلوی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان
پیمان ترکزاده – استادیار گروه سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمحمد مرصعی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

چکیده:

تاثیر آسیبهای جزئی در پاسخ سازهها بسیار ناچیز و یافتن آنها با استفاده از سیگنالهای سازه بسیار مشکل است. لذا استخراج مشخصههای دقیق و حساستر نسبت به آسیبهای جزئی امری ضروری میباشد. پاسخهای متعددی برای تعیین موقعیت و شدت عیب در سازهها بکار گرفته میشوند که از جمله این پاسخها میتوان به تغییرشکلهای استاتیکی و دینامیکی، فرکانسها، مودشکلها و تابع پاسخ فرکانس اشاره نمود. وجود خطاها در اندازهگیری هر یک از این پاسخها تاثیر قابلملاحظهای برکارکرد هر کدام از روشهای عیبیابی دارد. در این مقاله با فرض خرابیهای خطی، اثر این پاسخها در روشهای مبتنی بر تحلیل حساسیت بررسی شده است. برای این منظور یک خرپای دوبعدی در نظر گرفته شده و با ارزیابی روشهای عیبیابی مبتنی بر تحلیل حساسیت مربوط به هر پاسخ برای این خرپا نمودارها و جداولی استخراج شدهاند که از بررسی این نمودارها پاسخی که حساسیت کمتری نسبت به سنسورگذاری دارد وخطای کمتری دارد مشخص شده است. سپس با استفاده از روش به روزرسانی ماتریس حساسیت و طی فرایند نیوتن رافسون برای انواع پاسخها این نتایج در روند عیبیابی نیز نشان داده شده است