سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

روح الله کریمی – دانشجوی دکتری علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همد

چکیده:

به منظور تعیین ارتباط بین اندازه میوه و دیگر شاخص های کیفی میوه در سال ۱۳۸۸ آزمایشی با دو رقم سیب گلدن دلیشز، رد دلیشز روی پایه مالینگ مرتون ۱۰۶ در یک باغ تجاری شهرستان خنداب انجام شد تا معلوم شود که آیا اندازه کوچک میوه با کیفیت ضعیف میوه در ارتباط است. در زمان برداشت تعداد میوه در هر درخت شمارش و قطر، وزن، سفتی بافت، مواد جامد محلول ، اسیدیته قابل تیتراسیون و PH میوه ها اندازه گیری شد. برای تعیین ارتباط بین شاخص های کیفی میوه تجزیه همبستگی و رگرسیون انجام شد. در بین ارقام، اندازه و وزن میوه در درختان با باردهی سنگین نسبت به درختان با باردهی استاندارد کمتر بود. از طرف دیگر مقدار مواد جامد محلول و سفتی بافت میوه در درختان با باردهی سنگین، بیشتر بود. در هر دو رقم با هر دو سطح باردهی بین اندازه میوه و مقدار مواد جامد محلول همبستگی نسبتا منفی، ولی بین اندازه میوه و سفتی بافت همبستگی منفی شدیدی حکم فرما بود. تمام شاخص های اندازه گیری شده در این مطالعه به جز اندازه و وزن میوه به طور ضعیف با هم ارتباط داشتند. میوه در درختان با باردهی سنگین کوچکتر ولی حاوی مقادیر بالایی مواد جامد محلول بود که حاکی از این است که افزایش متعادل در باردهی محصول روی کیفیت میوه اثر منفی نخواهد داشت.