سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا تقی پور بی بالان – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهناز حکمت زاده – دانشجوی دکتری،دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
میترا دادور – دانشیار،دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ازمدلهای شبکه ای حفره ای به عنوان نمونه ای ازسنگ مخزن برای مطالعه ی پدیده های انتقال شناسایی مکانیسم های موثر و نقش آن ها درانتقال و شبیه سازی سناریوهای مختلف استفاده می شود و دراین مقاله سعی شده تا انتقال حرارت درنمونه های ازجنس شیشه و سنگ مخزن واقعی مقایسه گردد فرایند SAGD یکی ازروشهای حرارتی درازدیاد برداشت ازمخازن نفت سنگین زیادی می باشد که درآن با تزریق بخار اب به مخزن ویسکوزیته نفت را کاهش میدهد مطالعه این فرایند درمیکرومدل های شیشه ای جهت شناخت دقیق تر آن مورد توجه قرار دارد درمدلهای شبکه ای حفره ای حفرات معمولا بصورت استوانه های توخالی درنظر گرفته می شود دراین مطالعه حفره ای مملو از نفت سنگین درتماس با بخار آب با دمای ثابت قرارگرفته است از آنجا که در sAGD دمای نفت برا یتعیین ویسکوزیته آن مورد توجه قراردارد توزیع دمای یک نمونه نفتی درحفره درشرایطی که جنس دیوراه حفره از شیشه معمولی و یک نمونه سنگ مخزن باشد با استفاده از محاسبات عددی مقایسه شده است.