سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالکریم صادقیان – دانشگاه شیراز
خسرو جعفر پور – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک شیراز

چکیده:

درکارحاضر به بررسی و مقایسه چیدمان چیلرها برمبنای روش ساختاری و الگوریتم ژنتیک پرداخته شده است درحالتی که بارسرمای مورد نیاز کمتر ازمجموع ظرفیت سرمایی طراحی چیلرها باشد هریک ازچیلرها میتوانند دربارسرمایی کمتر یا مساوی ظرفیت طراحی کارکنند به عبارتی بارجزئی PLR هردستگاه میتواند مقداری کمتر یا مساوری با یک داشته باشد باتوجه به این که توان مصرفی هریک از چیلرها تابعی از PLR است از دیدگاه انرژی مصرفی چیدمان بارجزئی چیلرها با درنظر گرفتن ارضاء بارسرمایی مورد نیاز برای رسیدن به کمترین انرژی مصرفی اهمیت به سزایی دارد درواقع باید هریک ازچیلرها دربارجزئی کارکنند که علاوه برتامین بارسرمایی موردنیاز مجموع انرژِ مصرفی چیلرها نیز کمینه شود دراین مقاله مقداربارجزئی هریک ازچیلرها درمجموعه ای شامل چندین چیلر که به ازای این بارجزئی انرژی مصرفیمجموعه کمینه است که با استفاده از تئوری ساختاری و توزیع نامتقارن سیال خنک شونده تعیین و با روش الگوریتم ژنتیک مقایسه شده است.