سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

نیسی شوشتری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز-دانشجوی کارشناسی عمران
نیکو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز-دانشجوی کارشناسی عمران
نیکو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز-دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

همانطور که می دانیم شاتکریت عبارت است از ملات یا بتنی که بافشار هوا و سرعت زیاد به سطح کار پاشیده میشود یا به عبارت دیگر بتن بدون ق الب میباش د. مزیت استفاده از شاتکری ت در پروژهای فراوانی در سرتاسر دنیا به اثبات رسیده اس ت. زمانی که پیشرفته ترین تکنولوژی ها مورد استفاده قرار می گیرد کارایی الیاف بطور کلی برابر یا بهتر از سیستم سنتی مش فولادی است. در این مقاله مزایای استفاده از الیاف در شاتکریت در مقایسه با مش فولادی بیان شد ه. همچنین دو نوع الیاف قابل استفاده در شاتکریت) الیاف فولادی و الیاف مصنوعی( مورد مقایسه قرار گرفته در نهایت این مقاله پاسخی به این سوال خواهد بود که چگونه الیاف با کارایی بالای پلی پروپیلن ( HPP)که به. تازگی استفاده از آن ها ر ایج شده را با الیاف فولادی مورد مقایسه قرار دهی م. همچنین نتایج آزمایشات انجام شده ارائه گردیده است.