سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرخ فیضی – دانش آموختهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و آموزگار آموزش و پرور
حسین مهدیزاده – استادیار دانشگاه ایلام- دکترای آموزش الکترونیک
مریم اسلام پناه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه-دکترای مدیریت و برنامه ری

چکیده:

این مقاله حاصل یک طرح نیمهآزمایشی دو گروهی با پیشآزمون و پسآزمون میباشد که در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ در مدارس ابتدایی منطقه ماهیدشت استان کرمانشاه، با هدف تعیین میزان تأثیر آموزش علوم تجربی به شیوه نگاره مفهوم در مقایسه با روش رایج (سخنرانی و توضیحی)، انجام گرفته است. تا به این سؤال پاسخ داده شود که: آیا عملکرد یادگیری و یادداری دانشآموزانی که با این الگوها آموزش دیدهاند، از نظر آماری متفاوت است یا خیر؟ در این طرح که روی دو گروه (n2=15، n1=15) از دانش آموزان پایه پنجم اجرا شد . پس از اجرای پیشآزمون برای هر دو گروه، گروه آزمایش به مدت ۶ جلسه، علوم تجربی را به شیوه نگاره مفهوم آموزش دیدند و گروه گواه در این مدت از شیوه رایج تدریس استفاده کردند. پس از پایان آموزش، پسآزمونِ یادگیری، و بعد از گذشت سه هفته آزمون یادداری بر ای دو گروه اجرا شد. یافتههای حاصل از آزمون t برای مقایسه دو میانگین مستقل و تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش به شیوه نگاره مفهوم نسبت به روش رایج، بر عملکرد دانشآموزان در یادگیری و یادداری تأثیرگذارتر بوده است. بنابراین آموزش به شیوه نگاره مفهوم، به عنوان یک روش آموزشی فعال در حال حاضر و در آینده میتواند کمک مؤثری در ارتقاء سطح یادگیری و یادداری دانشآموزان باشد.