سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

تورج خبیری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محق
رسول اصغری زکریا – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
ناصر زارع – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
امید سفالیان – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

این آزمایش به منظور مطالعه الگوی نوار بندی گلیادین در گیاه Ae. cylindrica در سال ۱۳۸۹ در دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. نتایج نشان داد که در این گونه پنج بلوک از ژن های کد کننده گلیلدین وجود دارد که در بلوک اول الل های مانند Gli-A1 g وجود دارند که دقیقاً شبیه گندم بودند .بلوک دوم الل هایی مانند Gli-B1 h بودند که احتمال دارد در اثر جهش در یک ژن کد کننده گلیلدین که روی سیالیت الکتروفورزی آن اثرگذار است به‌وجودآمده باشند. بلوک سوم الل هایی مانند Gli-A1 o/A1 d بودند که می‌توانند در اثر نوتر ترکیبی درون لوکوسی الل ها ناشی شود. چهارمین گروه شامل الل هایی مانند Gli-D1 i بودند که در نتیجه از دست دادن اجزای گلیلدین با سیالیت الکتروفورزی کند یا سرتیپ ناشی می‌شوند و بالاخره آخرین گروه شامل الل های نول می‌باشد. البته با یک چهارم توسط مکان ژنی Gli-D1 y کنترل می‌شود که اکثراً نوارهای موجود در ناحیه امگا و ۲-۱ نوار در ناحیه گاما را کد می‌کند .