سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدهاشم موسوی اول – دانشجوی کارشناسی ارشد
شاهین رفیعی – دانشیاردانشگاه تهران
علی محمدی – دانشجوی دکتری

چکیده:

در این تحقیق تاثیر اندازه زمین بر میزان مصرف نهاده ها و انرژی برای تولید سیب در منطقه دماوند مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده مربوط به ۵۶ باغ سیب در سه گروه باغات کوچک، متوسط و بزرگ میباشد. نتایج نشان داد ،میزان مصرف نهاده های نیروی کارگری، ماشین و سوخت دیزل با افزایش اندازه باغات کاهش می یابد؛ همچنین میانگین کل انرژی مورد نیاز برابر۴۲۸۱۹/۲۵MJ/ha بوده که در باغات کوچک و متوسط تفاوت معنیداری نشان نداده ولی در باغات بزرگ با اندازه بیش از ۴ هکتار به طور معنی داری کاهش یافته و حدود ۱۶ % نسبت به میانگین کمتر است . بعلاوه، بازده مصرف انرژی و بهرهوری انرژی در باغات کوچک و بزرگ تفاوت معنیداری نداشته ولی در باغات متوسط به دلیل حداکثر بودن عملکرد، به طور معنیداری افزایش می یابد که بیانگر مدیریت بهتر مصرف نهادهها و انرژی در باغات متوسط می باشد