سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه رستم آبادی – دانشجوی دکتری هیدرولیک دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی عمران و م
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری – استاد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، پژوهشکده
امیررضا زراتی – استاد دانشگاه امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست.

چکیده:

صفحات مستغرق سازههای مسطحی هستند که در بستر رودخانهها به منظور تغییر مسیر جریان و تغییر توپوگرافی کف استفاده میشوند.تعیین ابعاد یک صفحه مستغرق با شناخت دقیق الگوی جریان حول آن صورت میگیرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تغییراتالگوی جریان حول یک صفحه مستغرق پس از شکل گیری آبشستگی حول صفحه است. بدین منظور الگوی جریان حول صفحه ایمستغرق در یک کانال مستقیم در دو حالت بستر صلب و آبرفتی با نرم افزار SSIIM شبیهسازی شده و الگوی جریان شامل پروفیلهایسرعت، تنش برشی کف، منحنیهای هم فشار حول صفحه، جریان گردابی و نیز قدرت جریان ثانویه در دو حالت فوق مقایسه شدهاست. نتایج این تحقیق نشان داد با پیشروی آبشستگی حول صفحه، نیروی فشاری وارد شده برصفحه بیشتر می شود؛ همچنین بر اساسبرسی تنشهای برشی کف روی بستر صلب نمیتوان محلهای رسوبگذاری و فرسایش را به طور دقیق تعیین نمود