سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
خسرو حسینی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
کوروش بهزادیان – استادیار پژوهشکده محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کاهش نشت در شبکه های توزیع آب شهری همواره یکی از دغدغه های مهم کارشناسان و مدیران صنعت آب بوده و تاکنون مطالعات زیادیدراین حوزه انجام شده است با توجه به رابطه مستقیم فشار و نشت مدیریت کنترل فشار یکی از روشهای متداول درکاهش نشت از شبکه به شمار می رود برای این منظور نصب شیرهای فشار شکن در شبکه جهت کاهش نشت می تواند به عنوان یک مساله بهینه سازی درمدیریت بهره برداری از شبکه توزیع آب تعریف شود دراین مقاله مکان یابی بهینه شیرهای فشار شکن درشبکه توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک مدلسازی میش ود دودیدگاه برای حل این مدل بهینه سازی تعریف و بررسی می شود در دیدگاه اول از یکالگوریتم ژنتیک تک هدفه برای حل مدل استفاده می شود که در آن تابع هدف حداقل نمودن نشتکلی از شبکه است دراینمدل بهینه سازی تعداد شیرهای فشار شکن از ابتدا مشخص است این مدل برای تعداد مختلف شیرهای فشار شکن اجرا می شود و د رنهایت رویه بهینه میزان نشت کلی به ازای نصب هر تعداد از شیرها به دست می اید در دیدگاه دوم از یک الگوریتم ژنتیک چند هدفه با عنوان NSGA-II استفاده می شود توابع هدف دراین مدل عبارتند از ۱ حداقل نمودن نشت کلی از شبکه و ۲ حداقل نمودن تعداد شیرهای فشار شکن