سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رامین قیاسی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خواف، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
محمد رضا قاسمی – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
یاسر بینایی – دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خواف ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس، فردوس، ایران
حمید رضا غفاری – استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد فردوس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس، فردوس، ایران

چکیده:

در این مقاله، تشخیص محل و شدت خرابی در سازه ها با استفاده از الگوریتم های مختلف بهینه سازی وتغییرات انرژی کرنشی مودال المان های سازه بررسی شده است. الگوریتم ها بررسی شده در این پژوهش شامل الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO)، جستجوی هارمونی (HS)، الگوریتم جستجوی فاخته (CS) و الگوریتم جستجوی گرانشی (GSA) می باشد. معمولا خرابی موجب کاهش سختی سازه و در نتیجه تغییر خصوصیات مودال سازه می شود. در این مطالعه، با استفاده از تغییرات انرژی کرنشی مودال المان اندیس خرابی هر المان بدست آمده، محل و شدت خرابی تعیین می شود. محاسبه این تغییرات تنها به چند مود شکل اندازه گیری شده و ماتریس سختی المان نیاز دارد. اختلاف بین اندیس خرابی سازه ی خراب واقعی و مدل شده به عنوان تابع هدف الگوریتم های بهینه سازی مورد استفاده قرار می گیرد. این روش بر روی سازه ی خرپایی به صورت عددی پیاده سازی شده است. نتایج روش پیشنهادی نشان می دهد که این روشها به طور موفقیت آمیزی محل وقوع و شدت خرابی را در سازه با دقت خوبی تعیین می کنند. با این وجود بین الگوریتم های مطرح شده الگوریتم CS قابلیت بهتری در جستجوی فضا مسئله داشته و در نتیجه دقت بالاتری در تشخیص خرابی در سازه ها دارد.