سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناهید مشتاق – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید سلطانی – دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

عامل اصلی تعادل انرژی در فرآیند های فیزیکی سطحی زمین، دمای سطحی است و اطلاع از بودجه انرژی سطحی و تعیین میزان دمای آن در بسیاری از مطالعات علوم زمین مانند اقلیم، بلایای طبیعی، مدیریت منابع آب و غیره ضروری است. استفاده از داده های سنجش از دور به دلیل پوشش گسترده، داده های پیوسته و به هنگام در تهیه نقشه های دماسطحی کاربرد بسیاری دارد. در این مطالعه با ۲ الگوریتم تک باند حرارتی آرتیس و سوبرینا با استفاده از داه های سنجنده TM ماهواره لندست نقشه های دمای سطح زمین تهیه گردید.نتایج به دست آمده با داده ای برداشت شده زمینی مقایسه شد و میزان همبستگی به ترتیب برای الگوریتم های مذکور ۳۹ % و ۸۸ % به دست آمد و بیانگر این بود که الگوریتم آرتیس نتایج بهتر با صحت بیشتر ارائه می دهد. نقشه های دمای سطحی به دست آمده در تعیین مقادیر تبخیر و تعرق واقعی گیاهان و تعیین نیاز آبی و مدیریت منابع آب همچنین در فنولوژی گیاهان ، در علوم طبیعی همچون پیش بینی زلزله و آتش فشان و غیره کاربرد دارد