سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی حدیدی – استادیار گروه سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
چیا فرهمندپور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

بهینه سازی گروه ذرات یک تکنیک بهینه سازی مبتنی بر جمعیت می باشد که بر اساس قوانین احتمال کار می کند. در ای ن روش هری ک از ذرات (که نماینده یک راه حل ممکن مساله می باشند) سعی میکنند به سمتی حرکت کنند که بهترین تجربه فر دی و گروه ی در آن روی داده اس ت. از مزایای این روش می توان به تعداد کم پارامترهای تنظیمی، سادگی و به دور بودن از پیچیدگی های محاسباتی اشاره کر د. الگو ریتم اص لیPSO دارای معایبی همچون همگرایی به مینیمم های محلی و عدم تعادل بین فاز جستجوی کلی و محلی م ی باشد بر ای حل ای ن مشک ل در سا ل ۱۹۹۸ Eberhart& Shi الگوریتمی با عنوا ن الگو ریتم اجتما ع ذرات اصلا ح شد ه معرفی کردند . درسال ۲۰۰۰ نی ز Clerc and Kennedy الگوریتم اجتماع ذرات با ضریب انقباض را ارائه دادند. این ۲ الگوریتم ۲ گونه اصلی الگوریتمPSO م یباشند ک ه خصوص یات رفتا ری آنها ب ه مراتب بهتر از الگوریتم اصلی می باشد. در این مقاله به بررسی خصوصیات این الگوریتم ها و پیاده سازی این ۲ الگوریتم بر مساله بهینه سا زی سازه های خرپایی که شامل بهینه های محلی فراوان می باشند پرداخته شده است. نتایج ۲ الگوریتم ب ا یکدیگ ر و الگوریت مها ی دیگ ر موج ود همچون الگوریتم ژنتیک و الگوریتم اجتماع مورچه ها مقایسه شده است. نتایج حاصله نشان میدهد که ۲ الگوریتم مورد نظر نتایجی بهتر از دیگر الگوریتم ها و نزدیک به هم دارند این درحالیستکه الگوریتم اجتماع ذرات با ضریب انقباض سرعت همگرایی بیشتری نسبت به الگوریتم اج تماع ذرات اصلاح شده دارد.