سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسینعلی قاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
احمد قربانی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد
عبدالحمید انصاری – دانشیاریار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد،

چکیده:

روش پلاریزاسیونالقاییطیفی SIP) شاخهای از روشهای ژئوفیزیکی است که اخیرا بطور گسترده در پیجوییهای معدنی و زیستمحیطی استفاده میشود.برایوارونسازیدادههایSIPتوسط مدلکل-کل،چهارپارامترc وt،m،r0 بازیابی میشوند. در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است که اکثرا بر اساس روشهای کمترین مربعات خطا استوار است. در پژوهش حاضر از توسعه روش بیزین برای تخمین پارامترهای کل- کل دوتایی استفاده شده است. در این رهیافت نمونهگیری از تابع توزیعPosterioriتوسط روش شبیهسازی حرارتیSA)صورت میگیرد. این الگوریتم در نرمافزارMATLABبرنامهنویسی و اجرا شده است. سپس الگوریتم نمونهگیری گیبسGS) که توسط چن و همکاران توسعه یافته، بازسازی شده است. حال نتایج وارونسازی دادههایSIP مصنوعی و آزمایشگاهی حاصل از دو الگوریتم با هم مقایسه شدهاند. نتایج نشان میدهد که هر دو روش یک رهیافت کلی برای وارونسازی پارامترهای کل- کل از دادههایSIP را تامین می کنند، در یافتن مینیمم واقعی موفق بوده، درگیر مینیممهای محلی نمیشوند و تخمینهای حاصله مستقل از مقادیر اولیه پارامترها میباشند