سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منا عصاره مستقیم – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
علی رحیمی خوب – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

دمای سطح زمین یا دمای قشری سطح عامل اساسی تعادل انرژی در فرایندهای فیزیکی سطح زمین در مقیاس منطقه ای است و مطالعه آن برای تحقیقات کشاورزی و مدیریت منابع آب لازم می باشد با توجه به وابستگی زیاددمای سطح زمین به نوع پوشش گیاهی موجود روشهای رگرسیونی قادر به تخمین صحیحی از دما نمی باشد از این رو به دلیل وجود دو باند حرارتی نزدیک به ههم ۴و۵ در سنجنده AVHRR ماهواره نوا، روشهای روزنه مجزا به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است دراین بررسی ۸ الگوریتم روزنه مجزا شامل پرایس ۱۹۸۴ ، مک کلاین و همکاران ۱۹۸۵ و بکرولی ۱۹۹۰ ، ویدال ۱۹۹۱ ، سوبرینو و همکاران ۱۹۹۱ پراتا و پلات ۱۹۹۱ یولیوری و همکاران ۱۹۹۴ و کول و همکاران ۱۹۹۴ در مزارع طرح توسعه نیشکر استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفتند در سردترین پیکسل تصویر شار گرمای محسوس که اصلی ترین عامل ایجاد دما می باشد صفر است لذا اختلاف درجه حرارت هوا دمای سطح زمین در پیکسل سرد نادیده گرفته می شود از این رو متوسط درجه حرارت هوا که در ایستگاههای هواشناسی منطقه مرد مطالعه اندازه گیری می شود مبنای مقایسه و تعیین بهترین الگوریتم قرارگرفت.