سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا حیدری چیانه – دانشجوی کارشناسی ارشد
امیر محمدی نژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

درکشاورزی مدرن ابزار و ماشین آلات جزء نهاده های اساسی و لازم درتولید محصولات محسوب میشوند اینکه مکانیزاسیون درتولید محصول گندم دارای صرفه اقتصادی است سوالی است که این مطالعه درپی پاسخ آن است لذا به منظور مقایسه اقتصادی مراح تولید مکانیزه و سنتی گندم از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی دو مرحله ای استفاده شد و تکمیل پرسشنامه آمار و اطلاعات مورد نیاز ۱۲۰ گندمکار جمع آوری گردید روش شناسی این تحقیق برمبنای تابع تولید گندم با نرم افزار EVIEWS بوده و بهترین شکل تابع ازنظر خوبی برازش تابع تولید کاب ـ داگلاس نسبت به تابع تولید ترانسلوگ می باشد بطوریکه مقایسه ضرایب مختلف توابع تولیدگندم نشان میدهد که درالگوی ترانسلوگ حدود ۵درصد متغیرها معنی دار می باشند این درحالی استکه بیش از ۷۷ درصد ازضرایب تابع تولید کاب ـ داگلاس به لحاظ آماری معنی دار میب اشد و نتایج آزمون محدودیت برروی ضرایب آزمون والد نیز دلیل برتری آن را ثابت کرد براساس نتایج این تحقیق اثرمکانیزاسیون برعملکرد تولید گندم مثبت و معنی دار بوده و بطور متوسط باعث افزایش ۲۳ درصدی تولید گندم می شود همچنین درامد و سودناخالص کشت مکانیزه به ترتیب حدود ۴۳ درصد و دوبرابر مقادیر سنتی اش افزایش یافته است.