سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میکائیل یوسف زاده – PHD،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
هاوری نصیری – کارشناسی ارشد سازه،دانشکده فنی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده:

پی گسترده یک دال بتنی است که درهمه نقاط به وسیله خاک حمایت شده است از انجایی که خاک از نقطه نظرات مقاومت و سختی خیلی ضعیف تر از پی گسترده وبتنی بوده و واکنش خاک یک پارامتر خیلی مهم درطراحی پی های گسترده می باشد لذا سازگاری تغییر شکل پی گسترده و واکنش خاک برای هماهنگی با طرح پی گسترده با تاکید برتغییرات دو عامل عناصر سازه ای و خصوصیات خاک ضروری است مدلسازی ارتجاعی اندرکنش خاک پی با استفاده از فرض رفتار فنر مانند برای خاک امکان پذیر می باشد تئوری وینکلر تئوری فنرهای ارتجاعی با تئوری بستر الاستیک از تئوری های متداول و پرکاربرد درزمینه مدلسازی رفتار اندرکنش بین خاک و سازه با فرض رفتار ارتجاعی برای خاک است عمده نواقصی که به تئوری وینکلر وارد می گردد ناشی از توزیع یکنواخت سختی فنری درمدلسازی خاک زیرپی می باشد که برای آن روشهیای پیشنهاد شده است دراین مقاله درابتدا به بررسی مدلهیا مختلف اندرکنش خاک و شالوده می پردازد. سپس با ا ستفاده از تئوری های پی های انعطاف پذیر و مقایسه آن با پی های صلب درنهایت با ارایه رفع مشکلات تئوری وینکلر به ارایه روش فنرهای مزدوج مجازی جهت تحلیل و طراحی سازه ای و مقایسه ان با مدل وینکلر با تاثیرات همزمان ks,h ضخامت پی می پردازد و با استفاده از نرم افزار safe12 و درقالب نمودارهای ارایه شده توسط نرم افزار متلب نتیجه گیری حاصل می شود.