سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکرم مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از ساز ههای مهم هر سد را سرریز تشکیل م یدهد. سرریز، که از قدیم یترین ساز ههای هیدرولیکی ساخته بشر است، ازجمله وسایلی است که برای انداز هگیری و تنظیم جریان آب ب هکار م یرود. برای عبور آ بهای اضافی و سیلا بها از سراب بهپایاب سدها از این ساز ه استفاده م یشود. با توجه به حساس بودن کاری که انجام م یدهد، سرریز باید ساز های قوی، مطمئن و با کارآیی بالا انتخاب شود که هر لحظه بتواند برای بهر هبرداری آمادگی داشته باشد. در نتیجه تأمین اطلاعات ضروری در مورد رفتار این سازه مهم ( مشخص ههای جریان، مثل منحنی جریان، پروفیل سطح آب، الگوی فشار و سرعت در نقاط مختلف جریان و. . . ) ، در برنامه طراحی، نظارت و ایمنی سازه مور دنیاز است. در این تحقیق، با استفاده از نر مافزار فلوئنت با بکارگیری مد ل آشفتگیRSM ضمن شبی هسازی جریان بر روی سرریزهای اوجی و پلکانی، میزان اتلاف انرژی در این سرریزها با یکدیگر مقایسه شده است. ردیابی سطح آزاد جریان به کمک مدلVOF انجام شده است. برای صحت سنجی نتایج بدست آمده از نتایج تحقیقات محققین پیشین استفاده شد