سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه غلامی زارع – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان ، گروه پرستاری ، شیروان ، ایران
زهره نوروزی –
مهسا مارامایی –
مونا خوشبخت –

چکیده:

پرستاری عملکرد و فعالیت حیاتی می باشد و استرس شغلی در میان پرستاران شایع است . سلیه ١٩۵٠ ) استرس را پاسخ های غیراختصاصی که تحت تأثیر محرک های گوناگون در )ارگانیسم ایجاد می شوند، تعریف کرده ، ولی این تعریف چندان مفید نیست استرس کاری در پرستاران به فرسودگی و نارضایتی شغلی و تغییر شغل منجر می شوند. هدف این پژوهش مقایسه میزان استرس دانشجویان رشته ی پرستاری با سایر رشته ها است. فرضیه اصلی پژوهش : به نظر می رسد دانشجویان رشته پرستاری نسبت به سایر دانشجویان از میزان استرس بیشتری برخوردارمی باشند.این مطالعه بر اساس هدف کاربردی و با توجه به کنترل متغیرها غیر تجربی است که بصورت توصیفی تحلیلی انجام گرفته است. جامعه پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان در نیمسال اول تحصیلی ۹۱-۹۰ است که بر اساس جدول نمونه گیری مورگان و کرایاس آرجریس ۹۰۴ نفر می باشد که بصورت چند مرحله ای انتخاب گردیدند. ابزار گرد آوری داده ها تست مقیاس های استرس کودرون ( منبع استرس شخصیت منبع استرس و بهداشت زندگی منبع استرس )که روایی و پایایی آن قبلا به تایید رسیده است. داده های گردآوری شده از طریق نرم افزار آماری spss در دو بخش آمار توصیفی و تحلیلی تنظیم شده است