سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدمهدی رحیمی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
قربان نورمحمدی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

این بررسی با هدف معرفی گیاه کتان دارویی و ارائه بهترین تاریخ کاشت جهت دسترس به عملکرد بالا درمنطقه یاسوج بصورت آزمایش کرت یکبارخرد شده با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با ۱۲ تیمار و ۴تکرار به اجرا درآمد تیمارهای آزمایش چهارتاریخ کاشت پنجم فروردین پانزدهم و بیست و پنجم فروردین و چهارم اردیبهشت و سه رقم اصلاح شده آتلانته ، بیوندا و رالینوس انتخاب گردید ضمن بررسی عملکرد دانه و تاثیر هرکدام از تیمارهای تاریخ کاشت و رقم و اثرمتقابل آنها برمیزان عملکرد آنالیز رشد نیز انجام گرفت نتایج آزمایش نشان داد که تاریخ کاشت اثرمعنی داری برروی کلیه صفات درسطوح آماری ۱و۵درصد دارد ارقام مختلف نیز اختلاف معنی داری داشتند بطوریکه رقم آتلانته با بیشترین عملکرد دانه و ارقام رالینوس و بیوندا بترتیب با عملکرد کمتر بعداز آن قرار میگیرند با اینکه درکلیه شاخصهای رشد بیوندا برتری معنی داری داشته است ولی به دلیل مصرف مواد فتوسنتزی درSink رویشی و تولید شاخه و برگ بیشتر از میزان عملکرد آن کاسته گردید.