سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم السادات موسوی دستنایی، – دانشجوی کارشناسی ارشد، استاد گروه خاکشناسی
حسین خادمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
عفیفه موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

نتیجه قطعی محدودیت نزولات آسمانی چیزی جز خشکی نیست . نتایج کانیشناسی در ایران نشان دادهاست که در اکثر خاکها به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک کانیهای پتاسیمدار جزء کانیهای غالب خاک هستند .مطالعات محدودی در مورد توانایی گیاهان مختلف در جذب پتاسیم غیرتبادلی وجود دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی نقش ارقام متفاوت یونجه بر توانایی جذب پتاسیم از فلوگوپیت در قالب طرح کاملاً تصادفی با کشت سه رقم یونجه MF)MF) 2065 Pickseed) رهنانی R همدانی (H) در بسترهای حاوی مخلوط شن کوارتزی و فلوگوپیت با اندازه کوچکتر از ۵۳ میکرومتر در زمستان ۱۳۸۹ در گلخانه هیدروپونیک دانشگاه صنعتی اصفهان انجام و غلظت پتاسیم گیاهان با دستگاه فلیم فتومتر قرائت شد. در شرایط تغذیهای بدون پتاسیم بیشترین غلظت و جذب پتاسیم در رقم MF بدست آمد. غلظت پتاسیم در این رقم ۱/۳ برابر رقم همدانی و ۱/۶ برابر رقم رهنانی بود. لذا ضروری است علاوه بر سایر پارامترها، نوع رقم نیز در برآورد نیازهای پتاسیمی گیاه در مناطق خشک مد نظر قرار گیرد.