سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اکبر اسماعیلی – کارشناس ارشد علوم باغبانی سازمان کشاورزی ایلام
خسرو شهبازی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
فریده شیخ مرادی – کارشناس ارشد علوم باغبانی و عضو نخبگان بنیاد شهید و امور ایثارگران

چکیده:

بادام از درختان خشکباری است که به خوبی به نواحی خشک و نیمه خشک سازگار شده است. در سالهای اخیر ارقام مختلفی از بادام توسط کشاورزان در نواحی دیم کشت و کار می شوند. این پژوهش در یک طرح بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار درطی ۲ سال مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش ۵ رقم بادام (۷-۸-۱۰-۱۶ و شکوفه) مورد بررسی قرار گرفتند. در جهت افزایش میزان کارایی آب از مواد مختلفی استفاده میشود، یکی از این مواد پلیمرهای سوپرجاذب بوده که در سطح وسیعی در جهان مورد استفاده قرار میگیرند. این مواد ضمن قرار گرفتن در خاک و جذب آب ثقلی و غیر قابل استفاده برای گیاه میتوانند در موقع کم آبی و لزوم به راحتی آب ذخیره شده را در اختیار گیاه قرار داده و از تنشهای وارده و تقلیل عملکرد تا حدود زیادی جلوگیری نمایند. تجزیه واریانس یکطرفه برای تعیین تنوع خصوصیات مورفولوژیکی ارقام مختلف انجام گردید. تجزیه واریانس دادهها، تفاوت معنی داری را بین تودههای مناطق مختلف برای کلیه صفات مورد مطالعه نشان داد. به طوریکه ارقام شماره ۱۰ و ۸ و ۷ دارای بیشترین طول شاخه و تاج بودند. رقم شکوفه دارای بیشترین تعداد شاخه بود. بنابر این نشان داده شد که ارقام شماره ۱۰-۸- و ۷ دارای بهترین سازگاری در منطقه می باشند.