سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامعلی اکبری – استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.
روح ا.. صدیق – دانشآموخته، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
الهام مرتضی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس.

چکیده:

به منظور مقایسه ارقام مختلف سیبزمینی از نظر شاخصهای رشد و عملکرد غده آن، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت. در این طرح ارقام راموس، سانته، سانتانا، کنبک، مارفونا، دیامونت، اگریا و کایزر مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که ارقام مختلف سیبزمینی بر صفات تاریخ غدهدهی و تعداد ساقه در هر بوته معنیدار نبوده اما بر عملکرد غده از نظر آماری تاثیر معنیداری داشته است. در مورد شاخصهای رشد نیز ارقام مختلف اثرات متفاوتی داشتند در طی این آزمایش رقم سانته دارای بالاترین شاخص سطح برگ و دوام سطح برگ و همچنین بالاترین سطح زیر منحنی در نمودارهای میزان رشد نسبی، سرعت رشد محصول، ماده خشک و سرعت آسیمیلاسیون خالص بوده است. و بنابراین دارای ۵۰۱۲ کیلوگرم در /۵ بالاترین عملکرد غده در هکتار ( ۲۲۶۵۵ ) و کمترین مقدار آن مربوط به رقم کایزر( ۰ هکتار) بود.