سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منصور شاکری – عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی ملاصدرا یزد،
مهدی جهانی – دانشیار دانشکده کشاورزی بیرجند،
محمدرضا وظیفه شناس – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

چکیده:

در حال حاضر شب پره خرنوب موسوم به کرم گلوگاه، ترکیدگی و آفتاب سوختگی میوه مهمترین عوامل خسارتزای انار هستند وبهره گیری از پتانسیل غنی ژنتیکی انار مناسبترین راه برای کاهش خسارت آفات و امراض و ارتقاء کمی و کیفی محصول انار میباشد.در این راستا از سال ۱۳۸۶ در ایستگاه انار مهریز( استان یزد) تعداد پنج رقم انار صادراتی کشور به نامهای رباب فارس، شیشه کپ فردوس، ملس ساوه، نادری بادرود، ملس دانه سیاه یزد، به همراه ۳ رقم انار محلی یزد به نامهای اصفهانی دانه قرمز، حسیبی و اسلام آباد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار از نظر میزان آلودگی به کرم گلوگاه انار، ترکیدگی و آفتاب سوختگی میوه بررسی نتایج حاصل با استفاده از نر مافزارMSTAT‐C آنالیز گردید. نتیجه این بررسی نشان می دهد اختلاف بین ارقام از نظر هر سه عامل مورد بررسی در سطح احتمال یک درصد معن یدار می باشد. در گروه بندی ارقام از نظر آلودگی به کرم گلوگاه، رقم شیش هکپ در صدر و ارقام نادری بادرود، حسیبی مهریز و ملس ساوه در گروه کمترین درصد آلودگی قرار گرفتند. از نظر ترکیدگی میوه، رقم حسیبی مهریز حساس ترین رقم و ارقام رباب فارس، اسلام آباد مهریز و نادری بادرود گروه مقاوم را تشکیل دادند