سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیررضا صدرایی – کارشناس ارشد روانشناسی
سمیرا براتی – پزشک
محبوبه حدادی – کارشناسان روانشناسی
زینب زال پورمقدم –

چکیده:

پژوهش حاضر به مقایسه اختلالات روان تنی دربین مصرفکنندگان مواد افیونی و مت آمفتامین پرداخته است برای انجام این پژوهش نمونه ای مشتمل بر۶۰نفروابسته به مواد افیونی و وابسته به مت آمفتامین که تشخیص اختلال سایکوسماتیک توسط کلینیک صدردریافت کرده بودندانتخاب شدند این بیماران به صورت افراد دردسترس انتخاب شدند و تست خودساخته شناسایی اختلالات روان تنی که توسط ریاحی ۱۳۸۸ طراحی و هنجاریابی شده بود استفاده گردید و پس ازجمع آوری اطلاعات داده های بدست آمده با استفاده ازنرم افزار SPSS که شامل آمار توصیفی فراوانی میانگین و درصد تجمعی و امار استنباطی خی دو به منظور مقایسه اختلالات روان تنی دربین گروه مصرف کنندگان مت آمفتامین و مواد افیونی مورد تحلیل قرارگرفت درکل نتایج حاکی از آن است که اختلالات روان تنی شامل سردردهای میگرنی درد قفسه سینه فشارخون اختلالات پوستی تهوع و استفراغ اسهال کهیر درمصرف کنندگان مت آمفتامین بیشترازمصرف کنندگان مواد افیونی است