سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

موسی محمودی صاحبی – استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
کمیل مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

حرکت گسل رخدادی است که برچین خوردگی یاپارگی سطح زمین در اثر حرکت تفاضلی در امتداد خط گسل مربوط می شود گسلها براساس راستای حرکت به عنوان گسل نرمال معمولی گسل لغزشی ضربه ای یا گسل معکوس دسته بندی می شوند این حرکت ممکن است ناشی از تغییر مکان ناگهانی یا تغییر مکان تدریجی انباشته شده باشد با توجه به اهمیت بالای خطوط لوله مدفون درانتقال آب نفت، گاز و … و افزایش چشمگیر استفاده از آنها در سراسر جهان لزوم بررسی رفتار اینگونه سازه ها را در برابر تحریکات ناشی از حرکت گسلها ضروری به نظر می رسد. این مقاله اثرات نحوه جابجایی گسل که بصورت ناگهانی و تدریجی می باشد که برروی تنشهای خاک و خطوط لوله بررسی می کند. سیستم تقابلی خاک و خطوط لوله از طریق عناصر محدود مدلسازی میشود برای کرنشها وجابجایی های بزرگ رفتار مواد غیرخطی و شرایط خاص تماس و اصطکاک برای فصل مشترک خاک و لوله درنظر گرفته شده است پس از تحلیل مدلهای اجزا محدود میزان تنشهای برشی و محوری برروی خط لوله و خاک بطور جداگانه بررسی و مقایسه می گردد نتایج نشان میدهد که تنشهای ایجادشده در خاک و خط لوله تحت تاثیر گسل ضربه ای کمتر از تنشهای ایجاد شده درمدل خاک و خط لوله تحت تاثیر گسلی است که تحت بارگذاری دینامیکی فزاینده می باشد.