سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباسعلی گائینی – استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران
آقاعلی قاسم نیان – دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران
خسرو جلالی دهکردی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصاهان
عبدالرضا کاظمی – دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربی مدرس

چکیده:

شاخص های التهابی جدید قلبی عروقی بوده که بالا رفتن غلظت آنها باعث افزایشTNFα ، CRP ، IL-6 بیماری های قلبی عروقی می شود. این تحقیق با هدف، مقایسه پاسخپلاسمایی TNFα ، CRP و IL-6 پسران چاق و معمولی نابالغ نسبت به یک جلسه فعالیت ورزشی کوتاه مدت انجام شد . مواد و روش ها : در یک مطالعه نیمه تجربی ۱۱ دانش آموز ۱۱ تا ۱۱ ساله پسر که کاملا سالم بودند به طور تصادفی منظم انتخاب شدند و به دوگروه آزمودنی های چاق )وزن ۱۷/۳۳±۷۷/۰۷کیلوگرم( و آزمودنی های معمولی )وزن۸۲۸±۵۴/۷کیلوگرم ( تقسیم شدند. آزمودنی ها پس از ۰ دقیقه گرم کردن، با ۳۰ ۸۰ درصد حداکثر اکسیژن مصرفی خود به مدت ۱۵ دقیقه – برروی دوچرخه کارسنج به فعالیت پرداختند و بازگشت به حالت اولیه در ۰ دقیقه انجام شد. نمونه های خونی قبل،بلافاصله بعد و یک ساعت بعد از فعالت برای سنجش میزان TNFα ، hs-CRP و IL-6 گرفته شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری تی مستقل و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر ) RM ( و آزمونتعقیبی LSD استفاده شد. در مقایسه دو گروه مقادیر TNFα ، CRP و IL-6 گروه چاق در مقایسه با گروه معمولی >5/ در هر سه زمان به طور معنی داری بالاتر بود ) ۵۰ p (. استنتاج : نتایج این پژوهشنشان داد یک دوره فعالیتورزشی با شدت ۸۰ تا ۳۵ درصد VO2max باعث افزایش عوامل التهابی کودکان چاق و معمولی نابالغ می شود . بنابراین فعالیت ورزشی میتواند پاسخ ایمنی و التهابی پسران نابالغ را فعال سازد و میزان برخی از شاخص هایمذکور را افزایش دهد.