سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهرام میرزامعصوم زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل گروه زراعت و اصلاح نباتات اردبیل ایرا
امیر بیرامی –
مهران سلامی –
علی محمدپورخانقاه –

چکیده:

به منظور مطالعه پاسخ ژنوتیپ های گندم به کاربرد بکود هیومیک برپایه پیت، هیومستر فود و هیومستر استارتر آزمایشی در آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل اجرا گردید. آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به اجرادرآمد. فاکتور اصلی درچهار شرایط کود هیومیک پیت، کود هیومیک هیومستر فود، کود هیومیک هیومستر استارتر بدون کاربرد کود هیومیک اختصاص یافت و فاکتور فرعی شامل چهار ژنوتیپ گندم طوس، سبلان، روزی -۸۴ و کاسکوژن بود که بین شرایط آزمایشی از نظر طول گیاهچه و وزن گیاهچه درسطح احتمال ۱ درصد و طول کلئوپتیل و تعداد برگ در سطح احتمال ۵ درصد اختلاف معنی دار وجود دارد و نتایج جدول مقایسه میانگین نشان دادکه ژنوتیپ سبلان با میانگین های ۳/۶ و ۱۲/۸۹ سانتی متر به ترتیب بالاترین مقدار طول کلئوپتیل و طول گیاه چه را دارا بوده و ژنوتیپ طوس با میانگین های ۲/۶ و ۸/۵۱ سانتی متر به ترتیب کمترین طول کلئوپتیل و طول گیاه چه را به خود اختصاص داد.