سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا گل صفتان – آموزش و پرورش شهرستان مرودشت
سیدمحمدرضا موسوی – استادیار گروه بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

امروزه با رشد صنایع درجهان فلزات سنگین به عنوان یکی از آلوده کننده های مهم محیط زیست به شمار می رود و دراین میان یکی از آلوده کننده های مهم محیطی می باشد و با وارد شدن در زنجیره ی غذایی می تواند آسیب های جدی به موجودات زنده وارد نماید در اراضی کشاورزی کادمیم موجود در کودهای فسفری یکی ازمنابع عمده آلودگی خاک براثر این عنصر سمی است گندم به عنوان یکی از مهمترین غذای انسان از این عنصر سمی آسیب زیادی می بیند که البته میزان جذب این عنصردر ارقام مختلف گندم متفاوت است در پژوهش حاضر اثر غلظتهای مختلف کادمیم ۰ ، ۲۵ ، ۵۰ و ۱۰۰ میکرومولار در محیط گلخانه برصفاتی از قبیل وزن خشک و تر ریشه و ساقه میزان پرولین اندامهای هوایی و تراکم کادمیم در ۶ رقم گندم آریا، بهار، پیشتاز ، دوروم ، چمران و قدس بررسی شد درصد جوانه زنی همه ارقام با افزایش غلظت کادمیم کاهش معنی داری را نشان داد وزن خشک و تر ریشه و ساقه در تمام رقمها در اثر افزایش غلظت کلرید کادمیم کم شد.