سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم نیکزاد – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی نوشیروانی دانشکده مهندسی شیمی بابل
کامیار موقرنژاد – دانشیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی دانشکده مهندسی شیمی بابل خیابان شر
فرید طالب نیاروشن – استادیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی دانشکده مهندسی شیمی بابل خیابان ش

چکیده:

سورگوم جارویی یکی از ضایعات کشاورزی بسیار فراوان در ناحیه شمال و جنوب کشور ای ران اس ک ه دارا ی ارزش تجاری بسیار ناچیزی اس . از ساقه این پسماند کشاورزی می توان برای تولید بیوات انول استفاده نم ود.برای افزایش بازدهی آبکاف آنزیمی نیاز به انتخاب یک روش مؤثر برای پ یش تیم ار ی اس . در ا ی ن تحقی ق چهار روش متااوت پیش تیماری، شامل )الف( پیش تیماری با اتوکلاو )ب( پیش تیماری ب ا اس ید س ولاور یکرقیق) ۱%( و اتوکلاو )ج( پیش تیماری با مایکروویو و سود ) ۱%( )د( پیش تیماری ب ا س ود ) ۳%(وات وکلاو م ورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اس . نتایج بررسی ها نشان داده اس ، زمانی ک ه س اقه س ورگوم ج ارو یی توسط سود ) ۳%(و اتوکلاو تح پیش تیماری قرار گرفته، بهترین نت ا یج ب را ی ب ازده ی آبکاف بدس آم ده است.